Phu Hung hamlet, Ham My Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province
(0)
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Launching Thanh Binh Cooperative

21/07/2018 412 views
Home News

 

Mr. Phan Van Tan - Deputy Director of Department of Agriculture and Rural Development made a speech

Thanh Binh Cooperative is built on the foundation of the first 17 founders, who produce dragon fruits according to VietGap standards. The total dragon fruit area of the members is 299 hectares. With such scale, the ability of market participation of cooperatives is very large. Thanh Binh Cooperative has a charter capital of VND 900,000,000, in addition to producing dragon fruits, Thanh Binh Cooperative also buys products and services from the market to serve members growing dragon fruits. Sell members' products to the market together. Provide extension services, technical support, care and harvest dragon fruit, dragon fruit processing, credit to members 

Speaking at the launch of Thanh Binh Cooperative, Mr. Phan Van Tan - Deputy Director of Department of Agriculture and Rural Development, said: With the goal of building a brand for Binh Thuan dragon fruits to develop sustainably. , enhance competitiveness under the market orientation and product value chain. Thereby, improving the value of profits and the lives of people. Therefore, in April 2017, the Vietnam Cooperative Development Project and the People's Committee of Binh Thuan Province signed a memorandum of understanding to build a large-scale cooperative for dragon fruit industry and a vision for the value chain of this product. . So, Thanh Binh Cooperative was born, and supported by many aspects of the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Vietnam Cooperative Project, the Government of Canada ... At the meeting, 10 members of the Council were elected. admin and 3 honorary members.

Q.N

Ông Phan  Văn Tấn – Phó Giám Sở NNPTNT phát biểu
 

HTX Thanh Bình được xây dựng trên nền tảng của 17 sáng lập viên đầu tiên, là những người sản xuất thanh long theo chuẩn VietGap. Tổng diện tích thanh long của các thành viên là 299 hecta. Với quy mô như thế, nên khả năng tham gia thị trường của HTX rất lớn. HTX Thanh Bình có vốn điều lệ 900.000.000 đồng, ngoài sản xuất thanh long, HTX Thanh Bình còn mua sản phẩm, dịch vụ từ thị trường phục vụ cho thành viên trồng thanh long. Bán chung sản phẩm của thành viên ra thị trường. Cung cấp các dịch vụ khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc và thu hoạch thanh long, chế biến thanh long, tín dụng cho thành viên..

Phát biểu tại buổi ra mắt HTX Thanh Bình, ông Phan Văn Tấn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết: Với mục tiêu là xây dựng thương hiệu cho trái thanh long Bình Thuận phát triển một cách bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh theo định hướng thị trường và chuỗi giá trị sản phẩm. Qua đó, nâng cao giá trị lợi nhuận và đời sống của người dân. Chính vì vậy, tháng 4/2017 Dự án phát triển HTX Việt Nam và UBND tỉnh Bình Thuận đã ký biên bản ghi nhớ, xây dựng HTX có quy mô lớn đối với ngành hàng thanh long và tầm nhìn cho chuỗi giá trị sản phẩm này. Nên, HTX Thanh Bình ra đời, và được sự hỗ trợ từ nhiều mặt của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Dự án HTX Việt Nam, Chính phủ Canada... Tại hội nghị cũng đã bầu ra 10 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên danh dự.

Q.N

Top